شتاب دهی مشترک سازمانی

شتابدهی مشترک سازمانی شتابدهنده ی کسب و کار زمین نوع جدیدی از شتابدهی کسب و کار با عنوان شمس (شتاب دهی مشترک سازمانی) را تعریف کرده است. شمس رویدادی است که در همکاری مشترک شتابدهنده ی زمین با سایر شرکت ها و سازمان ها شکل می گیرد و کسب و کارهایی برای حل مسایل آن اطلاعت بیشتر دربارهشتاب دهی مشترک سازمانی[…]