رویداد رایگان “داده نما” نیم روزه

شرکت آذرجم اسپادان هم زمان با یازدهمین سالگرد دریافت جایزه ASPA و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت آگاهانه و افزایش بهره وری تصمیم سازی در سازمان های دولتی، رویداد “داده نما” را به صورت رایگان برگزار می کند. در رویداد “داده نما”، داشبورد سازی با استفاده از اطلاعات واقعی، بر روی یک مساله ی واقعی اطلاعت بیشتر دربارهرویداد رایگان “داده نما” نیم روزه[…]