مهندسی ارزش از مناسب ترین ابزارها جهت ارتقای بهره وری منابع است و دریافت ارزش بیشتر در مقابل هزینه است. برای یک آشنایی سریع انیمیشن وزارت زیرساخت هلند را با زیرنویس آذرمدیا ببینید.