شتابدهی مشترک سازمانی

شتابدهنده ی کسب و کار زمین نوع جدیدی از شتابدهی کسب و کار با عنوان شمس (شتاب دهی مشترک سازمانی) را تعریف کرده است.

شمس رویدادی است که در همکاری مشترک شتابدهنده ی زمین با سایر شرکت ها و سازمان ها شکل می گیرد و کسب و کارهایی برای حل مسایل آن ها یا تکمیل فعالیت های آن ها شکل می دهد.