تیم مدیریتی آذرجم

جمشید پرویزیان، رییس هیات مدیره

دکترای مکانیک از امپریال کالج لندن، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، بنیان گذار بنیاد زمین

حامد ترکش، مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجوی نمونه کشور در سال 1383

آرزو عتیقه چیان، نایب رییس هیات مدیره

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان